Home Programes ESPECIALS #Ple del dilluns 03 de desembre

#Ple del dilluns 03 de desembre

SHARE

Mireu en directe el ple de l’Ajuntament de Reus d’aquest dilluns, 03 de desembre

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 5 de novembre de 2018

                                          2. Informació de l’Alcaldia.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

3. Assessoria Jurídica. Aprovació del contracte programa entre el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat,  l’Ajuntament de Reus i l’empresa Reus Transport Públic, SA per a la prestació de serveis públics regulars de transport urbà de viatgers.

4. Rendes i Exaccions. Aprovació de la declaració d’interès o utilitat municipal de diverses obres a efectes de l’ICIO.

 

5. Assessoria Jurídica. Ratificació de l’acord de voluntats subscrit entre l’Ajuntament de Reus, Reus Serveis Municipals S.A, Reus Desenvolupament Econòmic S.A., Reus Mobilitat i Serveis S.A., Pàrquing Nou Hospital del Camp SL i Pàrquing Palau de Fires SL en relació amb la gestió dels aparcaments de l’edifici nou Hospital Universitari Sant Joan de Reus i de l’edifici TECNOPARC de data 19/11/2018.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

6. Gestió Urbanística. Aprovació del nou Text refós del Pla parcial urbanístic del sector B.8 «Cementiri», promogut per Reus Desenvolupament Econòmic, SA.

7. Patrimoni del Sòl.  Aprovació de la concessió demanial del solar de propietat municipal situat al Cr. Antoni Planàs i Marca, 13 per destinar-lo a la construcció d’un centre de dia i habitatges dotacionals per persones malaltes/afectades d’Alzheimer.

 

SERVEIS A LA PERSONA

8. Benestar Social. Aprovació del conveni per a l’encàrrec de gestió amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Fundació per a l’Atenció Social per a la prestació del servei de residència assistida per a gent gran dependent a la localitat (Horts de Miró).

9. Salut Pública. Aprovació de la pròrroga del conveni amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya d’encàrrec de gestió de serveis mínims de salut pública de competència municipal a l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

 

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

10. Proposta del Grup municipal del  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per tal d’instar al Departament de Salut a reconèixer l’atenció primària com el veritable eix del sistema sanitari públic.

11. Proposta del Grup municipal del  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per tal d’instar al Departament d’Ensenyament a aturar els treballs d’elaboració i aprovació del Decret de menjadors.

12. Proposta del Grup municipal del Partit Popular (PP) de suport a iniciatives de millora d’atenció primària i suport institucional al personal sanitari a Catalunya.

13. Proposta del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per donar suport a la iniciativa de l’organització “SOS MENJADORS”.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

14. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per tal de proporcionar locals d’assaig a les bandes de cornetes i tambors de Reus.

15. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per a fer front a la pobresa energètica.

https://livestream.com/accounts/20935655/events/6348804