Home Programes ESPECIALS El #Ple del dilluns 17 de setembre

El #Ple del dilluns 17 de setembre

SHARE

>Mireu aquí el ple de l’Ajuntament de Reus del dilluns, 17 de setembre.

 

ORDRE DEL DIA

1. Presa de possessió com a regidor de l’Ajuntament de Reus del Sr. Miquel Reverte Mariné.

2. Aprovació de les actes de les sessions dels dies 9 i 31 de juliol de 2018.

3. Informació de l’Alcaldia.

MOCIONS DE L’ALCALDIA

4. Alcaldia. Donar compte de l’adscripció del regidor Sr. Miquel Reverte Mariné al grup municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP).

5. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.

6. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

7. Aprovació del Compte general de la Corporació corresponent a l’exercici 2018.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

8. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat d’un funcionari de l’Ajuntament de Reus.

9. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la revisió de les tarifes de la concessió administrativa d’explotació de l’aparcament públic del Centre del Pallol.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
10. Patrimoni del Sòl. Ratificació del Decret de l’Alcaldia de data 20/07/2018, núm. 10797, relatiu a la compareixença i encàrrec de la representació i defensa municipal, en el recurs de revisió núm. 4/2018 de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

11. Medi Ambient. Resolució de procediments sancionadors per infracció de la normativa sobre tinença d’animals potencialment perillosos.

SERVEIS A LA PERSONA

12. Benestar Social. Aprovació del conveni amb la Generalitat de Catalunya per a la cessió de places del menjador dels Casals de Gent Gran per a persones en situació de necessitat econòmica.

13. Ensenyament i Política Lingüística. Aprovació de la sisena Addenda al conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus per al pla educatiu d’entorn del curs 2018-2019.

14. Ensenyament i Política Lingüística. Ratificació nous estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.

15. Salut Pública. Adhesió de l’Ajuntament de Reus a l’ Estratègia Promoció de la Salut i Prevenció al Sistema Nacional de Salut.
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
16. Proposta del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a l’accés als habitatges amb preus de lloguer justos i estables.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
17. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) de suport al dret a morir dignament i a la despenalització de l’eutanàsia.
18. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per a l’adopció de mesures que contribueixin a reduir les conductes incíviques a Reus.

19. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) sobre l’obertura d’un procés participatiu per a decidir el futur de l’espai del passeig de Misericòrdia conegut com “La Sedera”.

20. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) en relació a les actuacions i agressions de grups d’extrema dreta a Reus i comarques.

21. Moció del Grup municipal del Partit Popular (PP) per a exigir data definitiva a la Generalitat de Catalunya per a la creació del Consorci de l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus.