Home Programes ESPECIALS El #Ple dilluns 09 de juliol

El #Ple dilluns 09 de juliol

SHARE

Mireu en directe el ple de l’Ajuntament de Reus d’aquest dilluns, 9 de juliol. La sessió començarà a les 4 de la tarda.

1. Presa en coneixement de la renúncia al seu càrrec de regidor presentada pel Sr. Xavier Angelergues Abellà.

2. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 11 de juny de 2018.

3. Informació de l’Alcaldia.

MOCIONS DE L’ALCALDIA

4. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.

5. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats.
HONORS I DISTINCIONS

6. Concessió de la Medalla de la Ciutat al FOMENT INDUSTRIAL I MERCANTIL de Reus.

7. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la CONFRARIA DE LA MARE DE DÉU DE L’AMARGURA de Reus.

8. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l’ESCOLA PUIGCERVER de Reus.

TRANSPARÈNCIA

9. Aprovació de la Carta de Serveis dels serveis de l’oficina d’Habitatge.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

10. Intervenció. Donar compte de l’informe de control intern relatiu a l’exercici 2016.
11. Intervenció. Acord de compromís de despesa pluriennal amb Reus Transport Públic S.A (2019-2030) per al finançament de la renovació de la flota d’autobusos.
12. Rendes i Exaccions. Declaració d’interès o utilitat municipal de diverses obres a efectes de l’ICIO.
13. Rendes i Exaccions. Denegació de la declaració d’interès o utilitat municipal de les obres d’ampliació de l’habitatge del passatge Mare de Déu de la Paloma, núm. 10.
14. Rendes i Exaccions. Imposició i ordenació de contribucions especials a aplicar amb motiu de l’execució de les obres de remodelació del c/ Alt de Sant Pere, tram c/ Dr. Robert i Riera Miró.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
15. Patrimoni del Sòl. Aprovació de la rectificació i verificació de la relació de béns immobles que s’integren a l’Inventari General.

16. Medi Ambient. Resolució de procediments sancionadors per infracció de la normativa sobre tinença d’animals potencialment perillosos.

SERVEIS A LA PERSONA

17.Ensenyament i Política Lingüística. Aprovació de la cinquena addenda al conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al Pla educatiu d’entorn.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

18. Proposta del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a la rehabilitació de l’estació d’autobusos.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

19. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per a l’adhesió al conveni entre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i la Direcció General de Trànsit (DGT) per a la col·laboració administrativa i l’intercanvi d’informació.

20. Moció del Grup municipal CIUTADANS–REUS (C’S) per a l’adhesió al programa “KIDS SAVE LIVES” i per a l’impuls de la formació en reanimació cardiopulmonar als centres educatius de Reus

21. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per a la implantació de la “parada intermèdia” a les línies d’autobús de Reus.

22. Moció del Grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) per l’execució dels acords de les mocions adoptats pel Ple.

23. Moció del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per fomentar la participació veïnal i comunitària en activitats de lleure.

Assumptes sobrevinguts, si s’escau.